Вітаю колег, які зробили вибір на користь БІОЛОГІЇ, ВИХОВАННЯ, РОЗВИТКУ.

Якщо Ви працюєте із зошитами серії НОСФЕРА  вже декілька років, переходьте одразу до Частини 2.

Частина 1.

Нагадаю, чим відрізняються робочі зошити серії "Ноосфера" від інших робочих зошитів з друкованою основою з біології.
1. В одному зошиті усі види навчальних робіт: практичні, лабораторні, вивчення нового матеріалу, повторення, тематичні контролі та самоконтролі тощо. (Див. зошит)
2. Контроль знань відповідає вимогам 12 бальної системи оцінювання, має 4 рівні складності, завдання рівнів відповідають рівням навчальних досягнень учнів (за програмою). Контроль створено за принципами: "Рівні стартові можливості" ,  завдяки якому учні з різним рівнем підготовки мають змогу досягти успіху, та "10+2", завдяки чому учні, які опанували завдання трьох рівнів, отримують суму балів 10, а за завдання 4-го (творчого) рівня дістають ще 2 бали. На фініші кожен може мати 12. Переважна більшість завдань відома заздалегідь. Невідомі учням "Завдання за планом учителя" можуть складати (в балах) від 25% до 45% за рішенням учителя. (Див. статтю)
3. Ілюстративний матеріал та зміст обкладинок зошиту працює на навчання і ураховує певну недосконалість матеріальної бази більшості кабінетів біології. (Див. приклади)
4. Зошити від 5 до 11 класу мають наскрізну будову і забезпечують:
А) єдині біологічні поняття та спіралеподібний рух вивчення біології з класу у клас;
Б) єдині вимоги та єдиний стиль оформлення навчальних робіт з урахуванням вікових особливостей та пріоритетності збереження здоров'я дітей;
В) реалізацію етапів авторської технології використання творчих завдань, а саме
- вчимося вчитися (5-7 класи)
-    вчимося вчитися самостійно (8-9 класи)
-    вчимося самостійно (10-11 класи)  (Див. таблицю)

Розподіл по класах умовний, тому що в кожному класі є діти, які відрізняються від однолітків як у бік більш розвинутої самостійності, так і у бік не сформованості цієї особистісної якості та цього навчального вміння.
5. У зошитах технологічно забезпечено "поле комфортного навчання" як  елемент психологічної адаптації та підтримки учня у навчанні.(Див. таблицю)
6. У зошиті забезпечено зворотний зв'язок з батьками та організована участь батьків у навчанні їх дитини. (Див. статтю)
7. Зошити насичено біологічними задачами,які виконують мотивуючу роль, інтегрують різні теми курсу біологія,  реалізують між предметні зв'язки, забезпечують отримання 12 балів продвинутими учнями. (Див. статтю)
8. Усі завдання зошитів (програмні та творчі) мають інформаційну та методичну підтримку на спеціалізованому авторському сайті шкільної біологічної освіти www.noosfera.org.ua
9. Зошити 10 і 11 класів особливо посилено враховують:
-    складність і недосконалість підручників та програм;
-    надзвичайну обмаль годин на вивчення біології;
-    низьку мотивацію старшокласників до вивчення біології;
-    безсумнівну необхідність у біологічних знаннях;
-    необхідність накопичення оцінок у журналі в умовах пропусків уроків та тиску на вчителя.

Частина 2.

1. Особливості першого року вивчення біології (6 клас) за новими програмами:

- відсутність попередньої бази знань, умінь і навичок, які мали б бути сформовані на природознавстві (див. статтю 5 клас); Рішення проблеми - забезпечити у співпраці з колегами опрацювання курсу природознавство (5 клас) за зошитами серії НООСФЕРА;

- при заявленому у програмі дослідницькому підході перші теми (Клітина і Одноклітинні організми) не є "ближнім оточенням" дитини, хоча, саме з цього слід починати вивчення предмету; Рішення проблеми - використати на Вступ більше годин, ґрунтовно опрацювати вступну тему "Сонце - джерело життя", переконатися, що у дітей сформована загальна (відповідно віку і досвіду) картина існування життя на планеті, ролі рослин, кругообігу речовин, обмеження ресурсів, необхідності сталого розвитку, місця людини на планеті та її відповідальності за різноманітність живого. Мотивувати учнів до набуття власного позитивного досвіду впливу  на довкілля, показати пріоритетність біологічних знань у сучасному світі, відкрити дітям красу природи як джерело натхнення. Обов'язково (!) провести екскурсію за темою, яка у Вас напрацьована найкраще, наприклад: "Природа рідного краю", "Осінні явища у природі", "Різноманітність рослин нашої місцевості", "Природа знайома і незнайома", "Шкільне подвір'я - ботанічний сад" тощо. Пам'ятай те, що програма та методичний Лист Міністерства № 1/9-343 від 01.07.2014 "Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі" (Біологія стор. 94-101) спрямовують Вас на прояв творчості та дозволяють "перекидати" години (стор. 101 Листа).  
незрозуміла вчителю та батькам концепція вивчення біології без використання систематичної категорії "Царство"; з виокремленням теми "Одноклітинні організми", з відсутністю лабораторних робіт та, відповідно, формування вміння алгоритмізації дослідницької роботи тощо; Я отримала консультацію доктора біологічних наук Ігоря Ігоревича Дзеверіна з проблеми. Подаю без змін. 
Начну с того, что в википедии очень подробно описаны дискуссии относительно количества царств, признаваемых разными исследователями, но нет ни слова о том, что кто-либо отрицает целесообразность использования самого понятия царства. Это верно для английской, русской и даже украинской Википедий. На других языках я не смотрел. Ссылка на википедию повлечет, скорее всего, заявление о том, что в википедию каждый может вписать всё, что захочет. Формально это верно, хотя само содержание статей, на которые я сослался, не дает никаких оснований для обвинения авторов в некомпетентности или необъективности.
Тем не менее, лучше всего ссылаться на документ. Для зоологии таковым является Международный кодекс зоологической номенклатуры. Выполнение этого кодекса является обязательным для любой зоологической работы в любой стране мира. Соответственно, статья, в которой нормы Кодекса не соблюдаются, будет снята с рассмотрения любой профессиональной редакцией или, в лучшем случае, отправлена на переработку. Кодекс выложен в интернете, есть официальный перевод кодекса на русский язык.
Определение, даваемое кодексом, недвусмысленное:

"kingdom, n. The highest ranked category employed in the taxonomic hierarchy. (Previous editions of the Code referred to a single taxon "Animalia", not widely accepted today, at the rank of kingdom"

"царство (kingdom). Категория самого высокого ранга в иерархической классификации. (Прежние издания Кодекса ссылались на единственный таксон такого ранга, "Animalia", но он теперь не общепринят)."
Kingdom (biology) - Wikipedia, the free encyclopedia

Ни слова о том, что категория аннулирована или, в какой-либо мере, спорная. "Не общепринято", считать ли животных единым царством, но никак не использование самого понятия "царство".
Рішення проблеми - сказати учням про те, що є різні погляди на систематизацію живих організмів, що різні вчені виділяють різні групи, що ми розглядатимемо (і назвати слово Царство! Адже, ніхто і ніде не відміняв категорію Царство для бактерій, тварин, рослин і грибів!) такі царства. Їх короткі характеристики треба вписати у зошит. Вони стануть питанням повторення кожного року. Рішення проблеми з темами "Клітина" і "Одноклітинні організми" знаходимо у методичному Листі. Робимо те і стільки, що і скільки дозволяє матеріальна база кабінету.  Рішення проблеми з лабораторними дослідженнями: оформлення лабораторних досліджень, навчання алгоритмам діяльності відповідно предмету, формування вміння висувати гіпотези, перевіряти їх, критично осмислювати результати тощо - необхідна складова біологічної освіти. Тому всі дослідження чітко оформлені у зошиті. Алгоритм діяльності настільки чіткий і зрозумілий, що учні можуть провести їх як творчу домашню роботу. Це ж не література, де завтра буде інший твір. Це біологія: завтра будуть необхідні вміння і навички проводити лабораторну!

- Недостатньо прослідковується формування еволюційної складової змісту. Так, багатоклітинність не визначена як перехід до диференціації функцій клітин, за приклад багатоклітинного організму пропонується вольвокс та губка; різноманітність рослин не представлена як результат дивергентної еволюції, тобто не має розгалуження царство - відділи - класи - родини - види. Різноманітність представлена як екологічні групи рослин та групи рослин за використанням людиною. Хто вже працював за моїми зошитами знає, що ще з 2005 року тема "Різноманітність рослин" була представлена у зошиті як Різноманітність з точки зору систематики, Різноманітність з точки зору екології та Різноманітність з точки зору використання людиною. Мені приємно, що ідея використана у новій програмі, але різноманітність з точки зору екології не може замінити різноманітність з точки зору систематики. Перша надає емпіричних знань для розуміння процесу еволюційного добору, як процесу відбору пристосувань, а інша - еволюційного добору, як процесу, що відбувається на основі спадкової мінливості. У всякому разі, Ви маєте донести учням, що біологія - комплексна наука (це, до речі, є у програмному вступі!) і питання "Чому організми різноманітні?" ми вивчатимемо в 11 класі вивчаючи еволюційну теорію, а питання "Як організми пристосовані до життя у певних умовах?" ми вивчатимемо на в 11 класі на екології. Ой! Вибачте! З новою програмою і еволюційну теорію, і екологію (і біохімію, і цитологію тощо) ми вивчатимемо у 9 класі. Я теж переживаю. Обіцяю, що Ви матимете підтримку і адаптований до віку учнів робочий зошит: картінки і прив'язка до життя :. Рішення проблеми - у темі "Квіткові рослини" віддати на різноманітність рослин з акцентом на систематику 1-2 уроки, де учні виступатимуть з невеличкими доповідями про улюблені квіткові  рослини. Організація такого домашнього завдання є у зошиті, а допомога на сайті. Ще один крок підтримки розуміння систематики - практична робота про кімнатні рослини. В ній вдалося об'єднати екологічну та систематичну складові: учні мають зробити Паспорт рослини, де вказати її систематичне положення, її батьківщину (від чого пояснити умови, яких вона потребує). Докладний алгоритм роботи у зошиті!

-    Не визначено у програмі об'єм і глибину вимог щодо складного питання Розмноження рослин. У рекомендаціях є, що не потрібно зупинятися. Але не визначено, до якої міри "не потрібно". Рішення проблеми - лабораторні та практичні з малюнками. Образи допоможуть сприймати різницю у розмноженні.

2. Залишається актуальною вимога компетентнісного підходу "навчити учнів вчитися". Рішення проблеми - інтерактивні герої зошиту повторять і нагадають кожному учню індивідуально стільки раз, скільки зустрінеться необхідність: як робити конспект, як робити висновок, як висувати гіпотезу, як заповнювати таблицю тощо.
3. Залишається актуальною вимога особистісно орієнтованого підходу "спиратися у навчанні на попередній досвід учнів". Рішення проблеми - у зошитах у системі забезпечені повторення, нагадування, актуалізація попереднього знання, інтеграція знань.
4. Залишається актуальним підвищення мотивації сучасних учнів до навчання. Рішення проблеми - зошит насичений необов'язковими для опрацювання, але дуже цікавими завданнями (біологічними задачами), які спонукають інтерес до предмету; контролі, які відомі заздалегідь, спонукають до бажання мати успіх і підготуватися (зробити свій крок назустріч успіху!); у зошиті забезпечена співпраця з батьками, яка може і не справдитися, однак, яка убезпечує вчителя від ролі "крайній у всіх бідах; завдання зошиту мають підтримку (підказки, матеріали) для розв'язання складних питань на сайті noosfera.org.ua, що надає учням додаткової мотивації готуватися до уроку.

Зрозуміло, що у цій статті немає повного аналізу програми і не прописані всі можливості зошиту, які допоможуть Вам у роботі. Пам'ятайте, що я, як і Ви, - практикуючий учитель. Кожна сторінка моїх зошитів пройшла через реальних дітей у реальному часі. Однак, діти різні і часи різні. Якщо Ви не встигаєте зробити усі завдання на уроці, не примушуйте дітей робити це вдома! Зошити грифовані, а це означає, відповідають програмам. А програми у нас самі знаєте не враховують реалій. То ж, коли бачите, що не встигаєте, оберіть завдання, які більш важливі, або допоможіть дітям більше при заповненні. Додому давайте лише те, що принесе радість дитині бо підготує її до її успіху. Не давайте як домашнє завдання роботу, яку Ви не встигли зробити на уроці.
Пам'ятайте триєдину мету нашої спільної роботи: учні мають любити і поважати Вас, біологію та природу!
Разом за радісне й успішне навчання!
Бажаю Вам здоров'я, гарного настрою на початку і в кінці робочого дня!

З повагою, Олена Князева
067-98-55-222 (для тих, хто знайшов помилку, має питання  або просто бажання поспілкуватися з приводу біології та зошитів :)

Всеукраїнська громадська організація
Асоціація  вчителів біології України

За радісне й успішне навчання!
Біологія 6 клас